Raktárkirály, kiadó raktárak

Általános szerződési feltételek raktárhelyiség bérléséhez

 

A Bérbeadó és a Bérlő között, tároló helyiség bérletére létrejött jogviszony alapfeltételeit a Bérleti Szerződés, míg a részletes szabályait a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza.

1. Fogalom meghatározások:
Bérlemény: jelenti a Bérlő által önállóan zárható azon területet, amelyet a Bérlő bérbevett a Bérbeadótól
Bérleti díj: a Bérlő által a Bérlemény használatáért fizetendő, havi ellenérték
Bérleti hónap: a Bérleti Szerződés 4. pontjában meghatározott időtartam
Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályok: összefoglalóan jelenti a Bérleti Szerződést, a jelen ÁSZF-t, a Házirendet és a bérleti jogviszonyra vonatkozó jogszabályokat
Bérleti Szerződés: jelenti a bérleti jogviszony alapvető feltételeit szabályozó okiratot
Bérlő: a Bérleményt bérbevevő személyt jelenti, de magában foglalja az általa használatra bármilyen módon feljogosított személyeket is, de jelenti azokat is, akik a Bérlő miatt vagy hibájából férhetnek hozzá a Bérleményhez, vagy akikért a Bérlő felelősséggel tartozik.
Házirend: a Bérbeadó által egyoldalúan megállapított, a Bérlemény ingatlanának működési rendjét szabályozó irat
Ingóságok: mindazon tárgyakat jelenti, amelyeket a Bérlő elhelyezhet a Bérleményben
Kezdő nap: a bérleti jogviszony kezdetének a Bérleti Szerződésben meghatározott napja
Szolgáltatások: jelenti mindazok biztosítását, amelyet a Bérbeadó vállal a Bérleménnyel kapcsolatosan.
Tiltott Ingóságok: jelenti mindazon tárgyakat, amelyeket nem helyezhet el Bérlő a Bérleményben

2. A bérleti jogviszony:
2.1) A Bérbeadó bérbe adja a Bérlő részére, az Ingóságok tárolására alkalmas Bérleti Szerződésben meghatározott Bérleményt, az ott meghatározott alapvevő feltételek mellett. A bérleti jogviszony részletes szabályait a jelen ÁSZF tartalmazza.
2.2) A bérleti jogviszony a Bérleti Szerződésben meghatározott Kezdő naptól, a határozott idő lejártáig áll fenn. A jogviszony bármilyen módon történő megszűnéséig, a Bérlő köteles a bérleti díj megfizetésére. A bérleti jogviszony megszűnése után a Bérlő 200,-Ft/nm +ÁFA mértékű napi használati díj megfizetésére köteles. Ezen felül a Bérbeadó követelheti a kárai, illetve az esetlegesen felmerülő költségei megtérítését.
2.3) A bérleti jogviszony fennállása alatt, a Bérbeadó meghatározott szolgáltatásokat nyújt a Bérlő részére, míg a Feleket a Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályokban meghatározott jogok illetik, kötelezettségek terhelik.
2.4) A Bérlő a Bérleményt albérletbe nem adhatja, használatát nem engedményezheti. Ennek megsértése esetén, a Bérbeadó rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondhatja a bérleti jogviszonyt és a Bérlőt kárfelelősség terheli.
2.5) A bérleti jogviszony Bérleti Szerződésben rögzített alapfeltételei kizárólag írásban, előzetesen módosítható. A Bérbeadó jogosult viszont egyoldalúan megváltoztatni az ÁSZFet és a Házirendet, melyet a Bérleményt magába foglaló épület/ingatlan területén kifüggeszt feltüntetve, hogy azok mikortól változtak meg. Amennyiben a Bérlő a módosítással nem ért egyet, úgy a módosítás kifüggesztésétől számított 30 napon belül jogosult a bérleti jogviszony rendkívüli felmondására, de ebben az esetben kártérítést vagy a bérleti jogviszony megszűnésével felmerülő költségeit nem követelheti a Bérbeadótól.
2.6) A Tiltott Ingóságoknak a Bérleményben történő elhelyezése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Bérbeadó a jogviszonyt azonnali hatállyal felmondhatja, a szerződésszegés elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteheti, akár a Bérleménybe bemehet, onnan az Ingóságokat a Bérlő értesítése nélkül eltávolíthatja és megsemmisítheti, az illetékes hatóságokat értesítheti. Az ilyen szükségszerű kényszerintézkedésekkel felmerülő költségeket a Bérlő köteles viselni és a Bérbeadó nem felelős semmilyen bekövetkező kárért, így a Bérleményben elhelyezett Ingóságokban keletkezett esetleges károkért sem. Ha a Tiltott Ingóságok elhelyezésével a Bérlő harmadik személynek okoz kárt, úgy a Bérlő köteles azt megfizetni, a Bérbeadó az ilyen károkért nem felel harmadik személyek irányában sem. A Tiltott Ingóság elhelyezése esetén az egyébként fizetendő Bérleti díj háromszorosát követelheti a Bérbeadó a Bérlőtől, ha tisztázható mennyi ideig volt a Tiltott Ingóság a Bérleményben. Ha ezen időtartam nem állapítható meg, úgy a Bérbeadó háromhavi Bérleti díjnak megfelelő mértékű kötbért jogosult követelni a Bérlőtől, mely a felszólítástól számított 3 napon belül esedékes.
2.7) Tiltott Ingóságnak minősül a robbanó-, sugárzó-, mérgező-, az egészségre káros egyéb anyag, a pénz, az ékszer, bármilyen élelmiszer, élőlény, valamint minden egyéb, jogszabályba ütköző módon megszerzett dolog elhelyezése, így különösen a vegyi anyagok, gázok, üzemanyagok, maróanyagok, környezetre veszélyes anyagok, radioaktív, biológiai anyagok, a szemét, a hulladék, a szagot vagy hangot kiadó anyagok, fegyverek-lőszerek, beleértve az alkatrészeiket, szőrmék, műtárgyak, pótolhatatlan Ingóságok, a Bérlő számára eszmei értékkel bíró Ingóságok, értékpapírok, veszélyes állapotban lévő járművek, veszélyes anyagok, valamint olyan Ingóságok, anyagok, amelyek tartását jogszabály tiltja.

3. A Bérlemény használata
3.1) A bérleti jogviszony Kezdő napjától a Bérlőt, kizárólagos használat illeti meg a Bérleménnyel kapcsolatosan. A Bérlő a Bérleményt kizárólag akkor veheti birtokba, ha a Bérleti Szerződés, valamint a jelen ÁSZF aláírásra került, de nem korábban, mint a bérleti jogviszony Kezdő napján.
3.2) Ha a bérleti jogviszony Kezdő napja és a Bérleti Szerződés, valamint az ÁSZF aláírása egy napra esik, úgy a Bérlemény Bérlő részére történő átadását megtörténtnek kell tekinteni. Ha ezen két határnap elválik, úgy a bérleti jogviszony Kezdő napján a Bérlő a Bérleménybe bemehet és ha azt nem tiszta, kiürített állapotban találná, úgy a Bérbeadó képviselőjével egyeztetve jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a rendeltetésszerű használatra történő átadás hiányát, okát és annak megszűnésének várható idejét. Ha a Bérbeadó rajta kívülálló okból nem tudná a Bérleményt a jogviszony Kezdő napjára a Bérlő birtokába bocsátani, úgy másik Bérleményt ajánlhat fel hasonló feltételek mellett. Ha ezt a Bérlő nem fogadja el, úgy a jogviszony megszűnik és a Felek mentesülnek a kötelezettségeik alól.
3.3) A Bérlemény a bérleti jogviszony Kezdő napján nyitott állapotban van, melyre a Bérlő jogosult lakatot felhelyezni és az Ingóságait ott elhelyezni. A zárhatóság feltételeit a Bérbeadó biztosítja, azonban a lakatot a Bérlő saját költségén szerzi be. Abban az esetben, ha a Bérlő bármikor elmulasztja a Bérlemény zárását, úgy az ebből eredő kárért a Bérbeadó nem felel. Ha a lakat kulcsait a Bérlő elveszíti és/vagy a lakat levágása válna indokolttá, úgy azt csak a Bérbeadó teheti meg, jegyzőkönyv felvétele és a Bérlő költségviselése mellett.
3.4) A Bérleményt magába foglaló ingatlanra/épületbe történő bejutás érdekében, a jogviszony ideje alatt a Bérbeadó a tulajdonát képező kártyát ad át a Bérlő részére, melyet a bérleti jogviszony megszűnésének a napján a Bérlő köteles visszaadni a Bérbeadó részére. A kártya ellenértékét (2,000,-Ft + ÁFA) a Bérlő köteles a Kezdő napon megfizetni a Bérbeadó részére, azonban ha a bérleti jogviszony megszűnésekor sérülésmentesen visszaadja, úgy a megfizetett ellenértéket a Bérbeadó visszafizeti a Bérlő részére. A kártya elvesztése esetén, a pótlással felmerülő költségeket a Bérlő viseli. A kártya elvesztése esetén felmerülő kárért a Bérbeadó felelősséget nem vállal, de a Bérlő haladéktalanul köteles azt jelezni a Bérbeadó felé, aki azt a lehető leghamarabb érvényteleníti. A Bérlő a kártyát csak azon személyeknek adhatja át, akik a Bérleti Szerződésben belépésre jogosultként regisztrálásra kerültek.
3.5) A Bérleményt kizárólag az adott épületen/ingatlanon kifüggesztett nyitvatartási időben használható. Az ettől eltérő időben történő használat, csak az erre vonatkozó kifejezett Bérbeadói hozzájárulás esetén lehetséges, minden megkezdett óra után bruttó 3.810,-Ft készenléti díjért.
3.6) A Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a Bérlő akár a Bérleti Szerződésben felsorolt egyéb személyeknek biztosította a Bérleménybe való belépést vagy a lakatkulcs és a kártya elvesztésével/ellopásával kívülállók hozzáférhettek a Bérleményhez.
3.7) A Bérlő a Bérleményt magába foglaló épületet/ingatlant a legnagyobb körültekintéssel köteles használni, különösen az autóval való közlekedés, a le- és felrakás, a Bérleménybe való bepakolás és zárás-nyitás esetén. A közlekedési szabályokat a Bérlő köteles betartani, zárt térben a be- és kihajtás esetét kivéve, a motort köteles leállítani. A Bérleményt magába foglaló épület/ingatlan területe parkolás céljára használható. A Bérbeadó jogosult a parkoló járműveket a Bérlő költségére az épület/ingatlan területére kívül szállíttatni. Az ebből eredő kárért a Bérbeadó nem felel.
3.8) A Bérlő a Bérleményben elektromos berendezést nem használhat, azokat elektromos forráshoz nem csatlakoztathatja. Ennek megsértése a bérleti jogviszony azonnali rendkívüli felmondását vonja maga után.
3.9) A Bérlő a Bérleményt csak Ingóságok tárolására, rendeltetés szerűen használhatja. Ebből adódóan a Bérleményben nem folytathat a be- és kipakoláson túlmenően folyamatos jelenlétet igénylő szolgáltatási, irodai, kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet, semmilyen gazdasági- üzleti tevékenységet, nem végezheti semmilyen anyag, áru, Ingóság előállítását, javítását, karbantartását, semmilyen műszaki jellegű tevékenységet.
3.10) A Bérlő a Bérleményben semmilyen átalakítást nem hajthat végre, azt nem változtathatja meg és nem rongálhatja meg.
3.11) A Bérlő az Ingóságait úgy köteles elhelyezni, hogy a zárhatóság biztosított legyen és a Bérlemény előtt vagy azon kívül a Bérleményt magába foglaló épületben/ingatlanban semmilyen Ingóságot nem hagyhat. A Bérleményen kívül hagyott Ingóságokért a Bérbeadó felelősséget nem vállal és azt elszállíthatja a Bérleményen kívüli területről. Ebben az esetben a Bérbeadó felszólítja a Bérlőt az Ingóságok elvitelére, ha ezt nem teljesíti 8 napon belül, a Bérbeadó megsemmisíti azokat és érvényesíti a Bérlővel szembeni költségeit.
3.12) A Bérlő köteles Bérbeadó számára előre egyeztetett időpontban biztosítani_ a bérleménybe való bejutást a kötelezően végzendő állagmegóvó, karbantartási munkák idejére.

4. Másik Bérlemény biztosítása a Bérbeadó részéről
4.1) A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó szükség esetén másik Bérleményt biztosít a Bérlő részére. Ilyen jellegű intézkedésre akkor kerülhet sor, ha a Bérbeadó szükségesnek látja a Bérleményt is magában foglaló épület/ingatlan tervezett javítását, karbantartását, átalakítását, melynek során csak aránytalan nehézségekkel tudná biztosítani a Bérlemény rendeltetésszerű használatát a Bérlő részére. Ilyen esetben a Bérbeadó, hasonló jellemzőkkel rendelkező másik Bérleményt biztosít átmeneti jelleggel vagy véglegesen a Bérlő részére.
4.2) A Bérbeadó a másik Bérlemény biztosításának szükségességéről értesítést küld a Bérlőnek 10 napos határidőt biztosítva arra, hogy a Bérlő az új Bérleményt megtekintse, és egyben nyilatkozzon annak elfogadásáról vagy elutasításáról. Amennyiben a Bérlő ezen 10 napos határidőn belül úgy nyilatkozik, hogy nem fogadja el a csereként felajánlott másik Bérleményt, úgy a bérleti jogviszony a következő teljes Bérleti hónap utolsó napjával megszűnik és a Bérlő köteles az Ingóságait elvinni és a Bérleményt kiürített, tiszta állapotban a Bérbeadó birtokába bocsátani.
4.3) Amennyiben a Bérlő 10 napon belül nem nyilatkozott, azt úgy kell tekinteni, hogy felmondta a Bérleti Szerződést és a bérleti jogviszony a következő teljes Bérleti hónap utolsó napjával megszűnik és a Bérbeadó a Bérleti Szerződés és az ÁSZF rendelkezései szerint járhat el a kiürítéssel és a Bérleti díj követelésével kapcsolatban.
4.4) Amennyiben a Bérlő elfogadja az új Bérleményt, úgy a Bérbeadóval megállapított új időpontban az Ingóságokat át kell szállítani. A Bérbeadó biztosítja az átszállításhoz szükséges szállítóeszközöket.
4.5) A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérlő helyhiány miatt az általa igényelt tároló helyiségtől nagyobb tároló helyiségbe kerül beköltöztetésre és kevesebb m2 után fizet Bérleti díjat, mint amekkora az általa bérelt Bérlemény tényleges alapterülete, úgy amint megfelelő méretű kisebb tároló helyiség válik elérhetővé, úgy a Bérlő köteles a Bérbeadó felhívását követő 3 napon belül a Bérbeadó segítségével átköltözni. Amennyiben a Bérlő ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az általa addig bérelt Bérlemény tényleges alapterülete után köteles a Bérleti díjat megfizetni.
4.6) Az új Bérleményre is a Bérleti Szerződés, vagy annak módosítása, illetve az ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

5. A Bérlemény szükség esetén történő kinyitása, a Bérbeadó által
5.1) Szükséges esetben, a Bérbeadó eltávolíthatja a Bérleményről a Bérlő által elhelyezett lakatot/zárat, kinyithatja a Bérleményt és abban az általa szükségesnek tartott ideig tartózkodhat. Ilyen szükséges esetnek minősül, ha a Bérleményt, annak épületét, a Bérlő vagy kívülálló harmadik személyek Ingóságait kárveszély fenyegeti, vagy azonnali karbantartási, javítási munkálatokhoz, az elengedhetetlenül szükséges. Ekként járhat el a Bérbeadó akkor is, ha felismeri, hogy a Bérleményben elhelyezett Ingóságok veszélyeztetik az épületet/ingatlant vagy a további Bérlők Ingóságait, vagy abban Tiltott Ingóságot észlel, vagy a Bérlő károkat okoz az elhelyezett Ingóságaival. 5.2) Ebben az esetben a Bérbeadó a lehető leghamarabb időben értesíti a Bérlőt a Bérlemény kinyitásáról, annak indokáról és az általa megtett intézkedésekről, valamint a Bérlőtől elvárt cselekményekről. Amennyiben a Bérlő nem működik együtt a Bérbeadóval, úgy a Bérbeadó azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondhatja a bérleti jogviszonyt és a megszűnés esetére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

6. A bérleti jogviszony megszűnése
6.1) A bérleti jogviszony a határozott idejű bérleti időszak lejártakor, vagy a Felek erre vonatkozó írásbeli megállapodása alapján, vagy rendkívüli felmondással szűnik meg, mely időpontban a Bérlőnek a Bérlemény használatára való jogosultsága megszűnik és a Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
6.2) A Bérbeadó rendkívüli felmondással felmondhatja a bérleti jogviszonyt a Bérlő súlyos szerződésszegése esetén, ha a szerződésszegő magatartást a Bérlő, a Bérbeadó írásbeli felszólításában megjelölt határidőn belül sem szünteti meg. Azonnali hatályú rendkívüli felmondással szüntetheti meg a Bérbeadó a bérleti jogviszonyt, ha az bármilyen kártól óvja meg a Bérbeadót vagy a további Bérlőket, illetve kívülálló harmadik személyt.
6.3) A Bérlő akkor mondhatja fel rendkívüli felmondással a bérleti jogviszonyt, ha a Bérbeadó jogellenesen zárja el a Bérleményt a Bérlőtől és/vagy nem engedi be a Bérlemény épületébe/ingatlanába.
6.4) A Feleket akkor is megilleti a rendkívüli felmondás joga, ha a szerződésszegő magatartás ugyan nem minősül súlyosnak, de az előírt vagy rendeltetésszerű használat tartósan nem biztosított és azt a másik fél 8 napon belül nem orvosolja.
6.5) A bérleti jogviszony megszűnésének napján, a Bérlő köteles a Bérleményt kiürített, tiszta, a természetes elhasználódás figyelembe vétele mellett, az átvételkori állapotnak megfelelő módon, nyitott állapotban a Bérbeadó részére visszaadni. Amennyiben a Bérlő nem a fentiek szerinti állapotban adja vissza a Bérleményt a Bérbeadónak, úgy a hulladékot, a szemetet, az otthagyott Ingóságokat a Bérbeadó haladéktalanul elszállítja, mellyel kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget a Bérlő köteles megfizetni. A szemét, a hulladék, az Ingóságok elhelyezésével kapcsolatos díjat is a Bérlő köteles viselni.
6.6) A Bérlő köteles a Bérlemény kiürítését jelezni és a kártyát visszaadni a Bérbeadónak akkor is, ha arra a bérleti időszak lejártakor kerül sor és a Bérlőnek semmilyen hátraléka nincs a Bérbeadó felé.
6.7) A bérleti jogviszony bármilyen módon történő megszűnése esetén, a Bérlő mindaddig köteles 200,-Ft/nm + ÁFA mértékű napi használati díj megfizetésére, amíg az Ingóságai a Bérleményben vannak.

7. A Bérleti díj és annak megfizetésével kapcsolatos rendelkezések
7.1) A Bérlő a Bérleti Szerződésben rögzített mértékű Bérleti díj megfizetésére köteles határidőben. A Bérleti Szerződésben meghatározott Bérleti díj bruttó összegnek tekintendő.
7.2) A Bérleti díj megfizetésére vonatkozó határidő elmulasztása, a Bérleti Szerződés súlyos megszegésének minősül.
7.3) A Bérbeadó a Bérleti díjat csak akkor emelheti fel, ha a határozott idejű bérleti jogviszony a hat hónapot meghaladja, vagy a bérleti jogviszony a Bérleti Szerződésben meghatározott időszakokhoz képest meghosszabbításra kerül. Ha a Bérleti díj fenti feltételek fennállása esetén történő felemelésére kerülne sor, úgy azt a Bérbeadó írásban közli a Bérlővel. Ha a Bérlő azt nem fogadja el, úgy a következő Bérleti hónap utolsó napjával a bérleti jogviszony megszűnik és a Felek a megszűnésre vonatkozó szabályokat kötelesek alkalmazni.
7.4) Ha a Bérlő a Bérleti díj felemelését tartalmazó Bérbeadói értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem emel kifogást, úgy azt elfogadottnak kell tekinteni és a Bérbeadó értesítésének megküldése napjától számított, 20. nap utáni Bérleti hónap első napjától, ezen új Bérleti díj alkalmazandó.
7.5) A Bérlő az esedékes bérleti díjat készpénzben, vagy átutalással köteles megfizetni akként, hogy az legkésőbb az esedékesség napján jóváírásra kerüljön a Bérbeadó számláján. Amennyiben a bérleti jogviszony meghosszabbításra kerül a felek között, úgy a hosszabbítás idejére vonatkozó számla, a Bérlő bérleti jogviszony meghosszabbítására vonatkozó válaszát követően haladéktalanul kiállításra kerül.
7.6) A Bérlő az esedékes Bérleti díjat készpénzben, vagy átutalással köteles megfizetni akként, hogy az legkésőbb az esedékesség napján jóváírásra kerüljön a Bérbeadó számláján.
7.7) A Bérleti díj fizetésekor, minden esetben fel kell tüntetni a Bérlő részére kiállított számla sorszámát, vagy raktárának épületbetűjellel ellátott számát, (pl: J-999). Az ennek elmulasztásából származó esetleges késedelmes könyvelés következményeit, a Bérlő viseli.
7.8) Ha a Bérlemény területe 20%-nál kisebb mértékben tér el ± arányban, úgy az a Bérleti díj módosítását nem alapozza meg.
7.9) A Bérleménynek a Bérlő magatartása miatti lezárása és annak a Bérbeadó által történő kényszer kiürítéséig tartó időtartamára is, a Bérlő köteles a Bérleti díjat vagy ha a bérleti jogviszony megszűnt, úgy 200,-Ft/nm + ÁFA mértékű napi használati díjat megfizetni.

8. A Bérbeadó jogai és kötelességei
8.1) A Bérbeadó köteles a bérlet időtartama alatt, a Bérlemény rendeltetésszerű nyitvatartási időben történő kizárólagos használatát és a Bérlemény épületébe/ingatlanába történő bejutáshoz szükséges szolgáltatásokat biztosítani.
8.2) A Bérbeadó a Bérlemény épületének hőmérsékletét szabályozni nem tudja, így az a mindenkori időjárási viszonyoknak megfelelően változik. A Bérbeadó lehetőségei szerint mindent elkövet annak érdekében, hogy a Bérlemény épületében 5 oC alá ne essen a hőmérséklet. A Bérlő mindezek figyelembe vételével köteles az Ingóságait elhelyezni, azaz csak olyan Ingóságokat helyezhet el, amelyek az időjárásnak megfelelő viszontagságokat tűrik. A hőmérsékletingadozásból származó esetleges károk megtérítésére a Bérbeadó felelősséget nem vállal még akkor sem, ha az épületben 5 oC alá esne a hőmérséklet vagy szokatlan meleg alakulna ki.
8.3) A Bérbeadó választása szerint biztosítja a Bérleményt magába foglaló épület/ingatlan őrzés-védelmét élőerős őrzéssel, vagy riasztó/kamerarendszerrel.
8.4) A Bérbeadó vállalja, hogy a Bérleti Szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározott, valamint a szükséges esetekben értesíti a Bérlőt.
8.5) A Bérbeadó vállalja az elveszett, megrongálódott kártya cseréjét, a Bérlő költségére.
8.6) A Bérbeadó joga annak mérlegelése, hogy a Bérlő által elhelyezett Ingóságok Tiltott ingóságnak minősülnek-e vagy azok veszélyt jelentenek-e a Bérbeadóra vagy kívülálló harmadik személyekre, az élet- és vagyonbiztonságra.

9. A Bérlő jogai és kötelességei
9.1) A Bérlő a Bérleményt a Bérleti jogra vonatkozó szabályok betartásával köteles rendeltetés szerűen használni. A Bérlemény használata során akként köteles eljárni, hogy magatartásával kárt ne okozzon, az élet- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A Bérlő köteles a Bérleményben vagy az ott elhelyezett Ingóságokban történt rendkívüli körülményről tájékoztatni a Bérbeadót, az ésszerűen elvárható leghamarabb időben és módon. Az ennek elmulasztásából felmerülő károk viselésére köteles.
9.2) A Bérlő köteles a Bérbeadóval együttműködni, azaz az értesítéseket átvenni, a szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket, a meghatározott időn belül megtenni.
9.3) A Bérlő köteles a Bérleti díjat és minden ehhez kapcsolódó vagy a jogviszonyból származó fizetési kötelezettségének eleget tenni.

10. A Bérbeadó felelőssége
10.1) A Bérbeadó nem vállal felelősséget az alábbi esetekben:
ha a kár a Bérlő vagy az érdekkörébe tartozó más személy magatartásából, vagy a Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályok megszegéséből következett be; mindazon esetekben, amikor rajta kívül álló körülmények miatt következett be a kár, ide értve pl. a vis majort, a bűncselekménnyel okozott károkat, amit más Bérlők, vagy kívülálló harmadik személyek okoztak; a Bérleménnyel kapcsolatosan, a Bérlő magatartása miatt alkalmazandó, szükséges cselekményekkel okozott károkért.
10.2) Ha olyan esemény merül fel, ami a Bérbeadó kártérítési felelősségét alapozná meg, úgy arról a Bérlő azonnal, de legkésőbb a tudomására jutásától számított 24 órán belül vagy a legközelebbi munkanapon köteles tájékoztatni a Bérbeadót. A fenti határidőben történő tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén, a Bérbeadó mentesül a kárfelelősség alól.
10.3) Amennyiben megállapítható a Bérbeadó felelőssége a bekövetkezett kárért, úgy legfeljebb az adott határozott idejű bérleti jogviszonyra számított Bérleti díj mértékéig, de legfeljebb 100.000 Ft értékhatárig felel. A Bérlő ezen kártérítési mértékek figyelembe vételével köteles az Ingóságokat elhelyezni a Bérleményben.
10.4) A Bérbeadó hangsúlyozza, hogy a Bérleményben elhelyezett Ingóságokra nem rendelkezik biztosítással, de a Bérlőnek javasolja az Ingóságokra történő biztosítás megkötését és fenntartását a bérleti időszak alatt.
10.5) A Bérbeadó vállalja azonban, hogy a Bérleményt magába foglaló épületre biztosítást köt és azt a bérleti időszak alatt folyamatosan fenntartja. Ezen biztosítás alkalmas a Bérbeadó azon kárfelelősségéből adódó kártérítési kötelezettségéért való helytállásra, amely polgárjogi értelemben terheli a Bérbeadót.

11. A Bérlő felelőssége
11.1) A Bérlő felelős az alábbi károkért: a Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályok megszegése esetén, a Bérlő köteles minden kárt és a felmerült költséget megfizetni a Bérbeadónak; a belépésre jogosító kártya elvesztése, ellopása miatt felmerült károkért, költségekért; a harmadik félnek okozott károkért; ha a Bérlő tevékenysége miatt a hatóságok eljárnak a Bérbeadóval szemben és szankciót alkalmaznak.
11.2) A Bérlő annak tudatában helyezi el az Ingóságait a Bérleményben, hogy az Ingóságokkal kapcsolatos minden kockázatot köteles viselni, mert a Bérbeadó azokat nem biztosítja és nem vállal kötelezettséget az Ingóságok közvetlen védelmére. A Bérlő tehát tudomásul veszi, hogy az Ingóságok őrzésvédelmével összefüggésben a teljes kockázatot viseli és saját érdekében, ha szükségesnek látja, a saját károk és a polgárjogi felelősségével felmerülő károk fedezésére biztosítást köthet.

12. Zálogjog
12.1) A Felek megállapodnak abban és a Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadónak akkor keletkezik zálogjoga a Bérleményben lévő valamennyi Ingóságon, ha a Bérleti díjat az esedékességkor nem fizette meg a Bérbeadónak.
12.2) Ha a Bérlő akár ellenérték fejében, akár szívességből más személynek az Ingóságát helyezi el a Bérleményben, úgy köteles tájékoztatni arról, hogy a lejárt Bérleti díjak és járulékai erejéig a Bérbeadónak a Bérleményben elhelyezett Ingóságokon zálogjoga keletkezik.
12.3) A zálogjog fentiek szerinti bekövetkezése esetén, a Bérbeadó jogosult megakadályozni a Bérlemény Bérlő általi kinyitását, akár másik lakat/zár felhelyezésével és/vagy a Bérlő bejutásának letiltásával a Bérleményt magába foglaló épületbe/ingatlanba. 12.4) A Bérbeadó a hátralékos Bérleti díj megfizetésére vonatkozó, 8 napos póthatáridőt tartalmazó kitűzésével kapcsolatos felszólításában tájékoztatja a Bérlőt, hogy a zálogjogát érvényesíti a Bérleményben lévő valamennyi Ingóságon, a Bérlővel szembeni követelései biztosítékaként.
12.5) Amennyiben a Bérlő ezen póthatáridőn belül sem fizeti ki a hátralékát, úgy a Bérbeadó a választása szerint a Bérlő költségére a kereskedelmi ésszerűség követelményeinek megfelelően értékesíti az Ingóságokat bírósági végrehajtáson kívül, vagy átadja az Ingóságokat árverésszervezőnek. Az ekként befolyt összegekről elsődlegesen levonja a zálogjog érvényesítésével felmerült költségeit, majd kielégíti a követeléseit – a Ptk. szerinti sorrendben – míg a fennmaradó összeget visszafizeti a Bérlőnek. A Bérbeadó köteles az értékesítést követően késedelem nélkül elszámolást készíteni a Ptk. 5:135 §-ának megfelelően.
12.6) Amennyiben a fentiek szerint értékesített Ingóságok befolyt ellenértéke nem fedezi a Bérlő hátralékait, úgy a Bérbeadó továbbra is követelheti a még hátralékos összeget a Bérlőtől. 12.7) Mindaddig, míg az Ingóságok a Bérleményben vannak, vagy a Bérbeadónak kell gondoskodni azok elhelyezéséről részben vagy egészben, addig a Bérlő köteles 200,-Ft/nm + ÁFA mértékű napi használati díj megfizetésére a Bérleti Szerződésben és a jelen ÁSZFben rögzítettek szerint.
12.8) A zálogjog érvényesítésével kapcsolatosan a Bérbeadó által tett intézkedéseket úgy kell tekinteni, hogy azok a Bérlő szerződésszegő magatartása miatt következtek be, így az eközben felmerülő károkért, a Bérbeadót felelősség nem terheli. A zálogjog érvényesítésével kapcsolatban, egyebekben a Ptk szabályai az irányadóak.

13. A Felek értesítése
13.1) A Felek az értesítéseiket kizárólag írásban tehetik meg, a Bérleti Szerződésben megjelölt címekre. A Bérlő részére az értesítéseket a Bérbeadó, a Bérlő „értesítési címére” köteles megküldeni. A Bérlő értesítése azon formákban történhet, amelyet a Bérlő saját maga által adott meg a Bérbeadónak. Ennek alapján a Bérlő írásbeli értesítése történhet postai úton, közvetlen kézbesítéssel és e-mail formájában.
13.2) A Bérbeadó értesítése, a Bérleti Szerződésben megjelölt címére történhet.
13.3) Az értesítés személyes kézbesítés esetén a fogadó fél általi átvételi napon, ajánlott levél esetén a postára adás napját követő 5. munkanapon tekintendő kézbesítettnek, míg az email útján megküldött értesítés a megküldését követő 5. munkanapon tekintendő kézbesítettnek
13.4) Az iratok fentiek szerinti átvételével kapcsolatosan a Bérlő köteles olyan helyzetet teremteni, hogy azokat átvehesse. Ha a Bérlő bármelyik értesítési címe megváltozik, úgy azt haladéktalanul köteles közölni a Bérbeadóval. Az ennek elmulasztásából felmerülő következményeket, károkat a Bérlő viseli.
13.5) A Bérlő által megjelölt értesítési vagy egyéb címen tartózkodó bármely személy átveheti a Bérbeadó értesítését.

14. Egyebek
14.1) A Bérleti Szerződés megkötésekor a Bérbeadó jogosult a természetes személy adatait igazoló okmányokról és a gazdasági társaságok cégkivonatában megjelölt képviselő személyi igazolványáról másolatot készíteni.
14.2) Kép- és hangfelvétel készítése: A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a Bérlemény épületében és ingatlanán video- és hangfelvételt készít, melyeket minimálisan egy hónapos időtartamra megőriz. Amennyiben bármilyen olyan esemény történik, amelynek bizonyításához szükséges a kép és/vagy hangfelvétel, úgy azt a Bérbeadó felhasználhatja.
14.3) A Bérbeadó a Bérlővel folytatott telefonbeszélgetésekről is hangfelvételt készíthet.
14.4) A jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadóak, míg jogvita esetén a rendes magyar bíróság illetékességét kötik ki a Felek, ha peren kívül nem tudnak megállapodni.
14.5) Ha a Bérleti Szerződés, vagy az ÁSZF egyes rendelkezése érvénytelenné válna, úgy az nem teszi érvénytelenné a szerződés egyéb rendelkezéseit, azok változatlanul hatályban maradnak. Az érvénytelenné vált rendelkezést a Felek egyezséggel kötelesek pótolni, ennek hiányában a hatálytalan rendelkezéshez legközelebb eső jogszabály rendelkezéseit kell figyelembe venni.